Aktualizováno 9.11.2022

Fajnova Bedřiška

Cílem projektu je zkultivovat doposud zanedbávaný veřejný prostor v lokalitě Bedřiška a vytvořit v místě realizace zázemí pro možnou nabídku zejména pohybových aktivit dětí a částečně i dospělých, která zde zcela chybí. Zároveň se prostřednictvím participace obyvatel na realizaci projektu snažíme přispět k udržení a stmelení komunity, k vytvoření užších vazeb obyvatel k místu, v němž žijí a také výrazně omezit odchod zejména mladých rodin s dětmi z této lokality.

O projektu

Na základě konzultací a návrhů obyvatel byl vypracován v průběhu března 2020 projektový záměr, a to architektonickým ateliérem TUR Ing. arch. Ondřeje Turoně. Přesun stávajícího dětského hřiště pro nejmenší děti (3-6 let) na nové umístění, jeho oprava s doplněním o kryté pískoviště (případně vystavění nového dětského hřiště s ohledem na efektivitu vynaložených prostředků) a jeho rozšíření i pro aktivity děti vyšší věkové hladiny (7-10 let) – např. konstrukcí s lanovými prvky, lezeckou zeď, houpačky. hrazdu apod. včetně úpravy terénu a dopadové plochy.

-Úprava terénu pro umístění venkovního betonového stolu pro stolní tenis – vyrovnání terénu, osazení zámkovou dlažbou v rozměru cca 6×4 m a usazení stolu.

-Nízké dřevěné oplocení kolem hřiště k zamezení vniku dětí na přilehlou komunikaci, byť tato je užívána v omezeném rozsahu.

-Oprava (výroba) a nová instalace informační tabule, přilehlé 2 ks lavičky s umístění 2 – 4 ks venkovních květináčů s květinami, ozdobnými keři apod., jenž budou sloužit obyvatelům a přicházejícím návštěvníkům lokality k odpočinku.

-Vyčištění lesa u Komunitního Centra (dále jen KC) po koleje vlečky, jenž vede do Ferony.

-Vysypání příjezdové cesty ke KC a hřišti a doplnění veřejného osvětlení u KC – vysypání cesty bude provedeno štěrkem (frakce 0-16, jenž bude zhutněn. Na základě požadavku obyvatel bude snaha o doplnění veřejného osvětlení o 1 světlo na rohu u KC v ulici vedoucí ke KC.

Zapojení komunity

Obyvatelé lokality byli zapojení již do prvotních příprav projektu, kdy s nimi byl konzultován jak rozsah úprav veřejného prostoru, tak jejich možná participace na realizaci projektu a jeho udržitelnosti. Obyvatelé lokality se budou také podílet na všech přípravných a pomocných pracích jak jsou popsány v bodu 2 a to v rámci dobrovolnické (bezplatné) činnosti s výjimkou těch prací, u nichž je nutná odborná způsobilost či certifikace provedených prací. Zde je nutno zdůraznit, že obyvatelé lokalitu kde bydlí, udržují svépomocně již dlouhá léta (od dubna 2010 nepřetržitě), naposledy svépomocí opravili prostory komunitního centra a na podzim 2019 např. osadili v lokalitě veřejné odpadkové koše (jenž jim věnoval jako sponzorský dar soukromý dárce), jejichž obsah stále svépomocně vynášejí do vlastních popelnic

Stav: dokončeno
Realizace: 4. ročník, listopad 2021
Žadatel: spolek N.O.B.L. (Nová Ostravská Bedřiška Lidem)
Poskytnutá dotace: 177 000 Kč
Umístění: Bedřišská 367/18, 70900 Ostrava-Mariánské Hory