O programu

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

Vyhlášení programu 22. 3. 2023
Zahájení příjmu projektových záměrů 24. 4. 2023
Ukončení programu 31. 12. 2025

ŽADATEL

Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba nepodnikající (je-li žadatel fyzickou osobou podnikající, je povinen podat žádost jako fyzická osoba nepodnikající, tj. žádost nepodávat v souvislosti se svým podnikáním a neidentifikovat se v rámci ní prostřednictvím svého IČO), a nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky, kterými se pro účely tohoto programu rozumí spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, a dále také bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek.

HARMONOGRAM

Po dobu trvání tohoto dotačního programu pro roky 2023–2024 bude vyhlášeno 6 výzev. V rámci těchto výzev se přihlášené projektové záměry budou v níže uvedených termínech předkládat, posuzovat, diskutovat a hodnotit.

 Odevzdání projektového záměru – přihlášení do 1. kola nejpozději doLhůta pro podání žádosti o dotaci – přihlášení do 3. kola od …. nejpozději doLhůta pro rozhodnutí o poskytnutí dotace
1. výzva2. 5. 20231. 6. 2023 – 31. 7. 2023září 2023
2. výzva31. 7. 202331. 8. 2023 – 31. 10. 2023prosinec 2023
3. výzva31. 10. 202330. 11. 2023 – 5. 2. 2024březen 2024
4. výzva5. 2. 20247. 3. 2024 – 6. 5. 2024červen 2024
5. výzva6. 5. 20246. 6. 2024 – 5. 8. 2024září 2024
6. výzva5. 8. 20245. 9. 2024 – 4. 11. 2024prosinec 2024
Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo na změnu termínu.

FINANČNÍ PODPORA

Maximální výše dotační podpory určené na jeden projekt činí 500 000 Kč. Předpokládaný finanční objem alokovaných finančních prostředků je 8 mil. Kč po dobu trvání dotačního programu (22. 3. 2023 – 31. 12. 2025).

Příjemce podpory je oprávněn z dotace hradit pouze způsobilé (uznatelné) náklady podporovaného projektu. Příjemce podpory dle programu, resp. dotace (dále také jen „příjemce“) je povinen použít dotaci v souladu s účelem, pro který byla poskytnuta, tj. k úhradě způsobilých nákladů projektu, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených v tomto programu, v žádosti a v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace.

Mezi způsobilé (uznatelné) náklady podporovaného projektu patří zejména:

 • Náklady na přípravy projektu (zpracování analýzy, průzkumu apod.).
 • Náklady na zpracování projektové dokumentace (architektonická studie, vizualizace apod.).
 • Náklady na služby odborníka (architekt, výtvarník, odborník na participaci apod.).
 • Náklady na realizaci projektu (stavební materiál, nářadí, mobiliář, dodavatele dílčích služeb, výpůjčky nářadí či mechanizace apod.).
 • Náklady spojené s propagací projektu a povinnou publicitou (maximálně do výše 5 % z celkového rozpočtu projektu).
 • Náklady spojené se vzděláváním a osvětou veřejnosti (pronájem prostor, honorář lektorů apod.).
 • Další náklady prokazatelně související s realizací projektu.

V rámci rozpočtu projektu lze využít 20% finanční flexibilitu – přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými položkami uvedenými v rozpočtu, vždy však tak, aby byl příjemce dotace schopen financovat všechny činnosti, jež jsou předmětem žádosti o dotaci a smlouvy o poskytnutí účelové dotace a zároveň nefinancoval výdaje na položky, které nejsou uvedeny v rozpočtu přiloženém k žádosti o poskytnutí dotace. O výše uvedených změnách v rámci rozpočtu není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

 Za nezpůsobilé (neuznatelné) náklady se pro účely programu rozumí zejména následující náklady:

 • Bankovní poplatky, úroky z úvěru, leasingové splátky, smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení či jakékoliv jiné sankce, pojištění, daně.
 • Mzdové (projektové) náklady – DPP, DPČ.
 • Náklady spojené s prezentací (občerstvení, dary, apod.).
 • Odpisy z majetku.

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A PUBLICITA

Žadatel je povinen do projektu zapojovat veřejnost, vždy dle charakteru konkrétního projektu, a to během přípravy, realizace i udržitelnosti projektu. Žadatel je povinen administrátorovi dotace spolu s žádostí doložit podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu projektu min. 30 dalších obyvatel starších 18 let.

Žadatel je povinen informovat o průběhu realizace projektu administrátora programu vždy v níže uvedených etapách projektu, a to včasným zasláním e-mailu na adresu tvorimeprostor@ostrava.cz (nejméně 14 dní před rozhodnou skutečností). Konkrétně:

 • před zahájením fyzické realizace projektu,
 • před zapojením komunity do fyzické realizace a jiných významných dílčích aktivit,
 • před ukončením fyzické realizace projektu.

Po celou dobu trvání projektu je žadatel povinen zajišťovat průběžnou a dostatečnou informovanost veřejnosti o poskytnutí podpory na realizaci projektového záměru ze strany administrátora, a to takto:

 • Opatřit veškerou dokumentaci (včetně internetových stránek a sociálních sítí, jsou-li zřízeny) související s realizací projektového záměru sdělením „Tento projekt je podpořen z dotačního programu statutárního města Ostravy.“ a opatřit logem města a dotačního programu.
 • Umístit na místo realizace projektového záměru na realizovaném území informační ceduli, kterou zajistí administrátor programu.

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Žadatel musí prokázat a doložit oprávnění realizovat na dotčeném pozemku projektový záměr. Je-li dotčený pozemek ve vlastnictví žadatele, dokládá žadatel výpis z katastru nemovitostí, je-li dotčený pozemek ve vlastnictví třetí osoby, dokládá žadatel písemný doklad osvědčující jeho oprávnění realizovat na dotčeném pozemku projektový záměr a oprávnění mít jej tam umístěný minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Doklady dle předchozí věty předkládá žadatel společně se žádostí, tj. do třetího (3.) kola.

REALIZACE A UDRŽITELNOST

Dobu pro dosažení účelu dotace určuje žadatel sám, a to v žádosti o dotaci. Doba pro dosažení účelu dotace určená žadatelem by neměla přesáhnout 12 měsíců ode dne uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Nebude-li žadatel schopen dosáhnout účelu dotace do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, je možno na základě rozhodnutí kompetentních orgánů města rozhodnout o prodloužení doby pro dosažení účelu dotace, maximálně však do doby odpovídající konci účinnosti tohoto programu.

Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí být zajištěny výstupy projektu v souladu s obsahem projektu, s tímto programem a veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. Délka trvání udržitelnosti je 2 roky od předložení finančního vypořádání dotace administrátorovi, pokud kompetentní orgán města nerozhodne jinak.

Žadatel je povinen do 30 kalendářních dnů od ukončení fyzické realizace projektu předložit administrátorovi ke schválení finanční vypořádání obsahující závěrečnou zprávu o realizaci projektu zahrnující stručný popis realizace projektu a vyúčtování poskytnuté dotace.

VZOR SMLOUVY

Smlouva pro fyzické osoby

Smlouva pro právnické osoby

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ AKCE

Postup při finančním vypořádání dotace

Formulář finančního vypořádání dotace