O programu

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

Vyhlášení programu 8. 12. 2021
Zahájení příjmu projektových záměrů 10. 1. 2022
Ukončení programu 31. 12. 2024

ŽADATEL

Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba nepodnikající nebo nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, družstvo, nadace, nadační fond.

HARMONOGRAM

Dotační program pro období 2022–2023 se skládá z jednotlivých výzev. V každé z těchto výzev se budou přihlášené projektové záměry posuzovat, diskutovat, přizpůsobovat, hodnotit nebo také zamítat.

Odevzdání projektového záměru Odevzdání žádosti o dotaci Rozhodnutí o dotaci a uzavření smlouvy
1. výzva 1. 2. 2022 3. 5. 2022 červen 2022
2. výzva 1. 5. 2022 1. 8. 2022 září 2022
3. výzva 1. 8. 2022 1. 11. 2022 prosinec 2022
4. výzva 1. 11. 2022 1. 2. 2023 březen 2023
5. výzva 1. 2. 2023 2. 5. 2023 červen 2023

Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo na změnu termínu.

FINANČNÍ PODPORA

Maximální výše dotační podpory určené na jeden projekt činí 500 000 Kč. Předpokládaný finanční objem alokovaných finančních prostředků je 9 mil. Kč po dobu trvání dotačního programu (8. 12. 2021 – 31. 12. 2024).

Dotační podpora je určena zejména na úhradu:

 • Přípravy projektu (zpracování analýzy, průzkumu apod.).
 • Zpracování projektové dokumentace (architektonická studie, vizualizace, apod.).
 • Služby odborníka (architekt, výtvarník, odborník na participaci, apod.).
 • Realizaci projektu (stavební materiál, nářadí, mobiliář, práce dodavatele, výpůjčky nářadí či mechanizace apod.).
 • Úhradu nákladů spojených s propagací projektu a povinnou publicitou (maximálně do výše 5% z celkového rozpočtu projektu).
 • Úhradu nákladů spojených se vzděláváním a osvětou veřejnosti (pronájem prostor, honorář lektorů apod.).
 • Další náklady prokazatelně související s realizací projektu.

V rámci rozpočtu projektu lze využít 20% finanční flexibilitu – přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými položkami uvedenými v rozpočtu či nově vzniklých dle aktuálních potřeb, které vzniknout při realizaci projektu, vždy však tak, aby byl příjemce dotace schopen financovat všechny činnosti, jež jsou předmětem žádosti o dotaci. Příjemce dotace však není oprávněn navyšovat rozpočet. O výše uvedených změnách v rámci rozpočtu není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

Dotační podporu nelze použít zejména na úhradu:

 • Bankovních poplatků, úroků z úvěru, leasingových splátek, smluvních pokut, penále a úroků z prodlení či jakýchkoliv jiných majetkových sankcí, pojištění, daní.
 • Mzdových (projektových) nákladů, které by byly určeny na řízení projektu.
 • Nákladů spojených s prezentací (občerstvení, dary apod.).
 • Odpisů z majetku.

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A PUBLICITA

Žadatel musí do projektu zapojovat veřejnost, vždy dle charakteru konkrétního projektu, a to během přípravy i realizace projektu. Po celou dobu trvání projektu je žadatel povinen zajišťovat průběžnou a dostatečnou informovanost veřejnosti:

 • Opatřit veškerou dokumentaci (včetně internetových stránek a sociálních sítí, jsou-li zřízeny) související s realizací projektového záměru sdělením „Tento projekt je podpořen z dotačního programu statutárního města Ostravy“ a opatřit logem města a dotačního programu.
 • Jsou-li v rámci projektu konkrétní výstupy, je nutno k nim umístit informační ceduli (k dispozici na vyžádání u administrátora programu).

Žadatel je povinen informovat o průběhu realizace projektu administrátora programu vždy v etapách projektu viz dále včasným zasláním e-mailu na adresu tvorimeprostor@ostrava.cz (nejméně 14 dní před samotným uskutečněním) konkrétně:
a) před zahájením realizace projektu,
b) před zapojením komunity do realizace a jiných významných dílčích aktivit,
c) před ukončením realizace projektu.

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Žadatel musí prokázat a doložit oprávnění realizovat na dotčeném území projektový záměr. Do třetího (3.) kola tedy žadatel doloží písemný souhlas o užívání tohoto území. Dotčené území musí být buď ve vlastnictví žadatele, nebo musí žadatel prokázat a doložit písemný souhlas o užívání nebo oprávnění realizovat na dotčeném území projektový záměr.

REALIZACE PROJEKTU

Délka realizace projektu je stanovena na 12 měsíců od uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci, s možností prodloužení na základě rozhodnutí zastupitelstva města, a to maximálně do konce programu.

UDRŽITELNOST

Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí být zajištěny výstupy projektu v souladu s obsahem projektu, s tímto programem a veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. Délka trvání udržitelnosti jsou 2 roky od ukončení realizace projektu, respektive od předložení finančního vypořádání dotace, pokud rada města, respektive zastupitelstvo města nerozhodne jinak. Žadatel je povinen do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu předložit administrátorovi ke schválení finanční vypořádání obsahující závěrečnou zprávu o realizaci projektu zahrnující stručný popis realizace projektu, vyúčtování poskytnuté dotace a fotodokumentaci z realizace projektu.

Administrátor si vyhrazuje právo:

(a) nevyčerpat celkovou sumu prostředků určených k rozdělení dotační podpory,

(b) přiznat projektu vybranému k realizaci nižší než žadatelem požadovanou výši dotace,

(c) nevybrat žádný z přihlášených projektů (i přesto, že splňuje podmínky),

(d) zkrátit dobu trvání programu anebo program bez náhrady zrušit před uplynutím předpokládané doby trvání.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ AKCE

POSTUP PŘI FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

Formulář finančního vypořádání dotace