8

mil. Kč

je předpokládaný objem finančních prostředků pro celý dotační program.

500

tis. Kč

je maximální výše dotační podpory určené na jeden projekt.

6

výzev

Dotační program je rozdělen do šesti samostatných výzev, které budou probíhat od 2023 do 2024.

Zapojit se může každý!

Dotační program TVOŘÍME PROSTOR dává příležitost aktivním lidem zrealizovat vlastní nápady a projekty ve veřejném prostoru s cílem zkrášlit své okolí a současně podpořit komunitní život na území města Ostravy.

Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba nepodnikající a nestátní neziskové organizace působící na území České republiky: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a dále bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek.

Základní informace

Letos byl spuštěn již 6. ročník výzvy dotačního programu na revitalizaci veřejného prostoru a podporu komunit statutárního města Ostrava.

Cílem programu je podpora projektů realizovaných v městském prostředí a v jeho těsné blízkosti na celém území statutárního města Ostravy.

Důležitou součástí je také aktivní zapojení veřejnosti do přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a následné zpřístupnění dokončeného projektu veřejnosti.

Jak to probíhá?

Posouzení předložených žádostí o dotaci prochází třemi koly hodnocení. Hodnotící komise předložené projekty posuzuje vždy z hlediska nejen estetické a užitné hodnoty pro daný prostor, ale hlavně z hlediska zapojení komunity do samotné realizace projektu, což je jedna ze základních podmínek pro získání dotace.

1

Do prvního kola hodnocení projektů je nutné zaslat pouze projektový záměr a rozpočet.

2

Druhé kolo proběhne formou prezentací projektových záměrů a diskusí nad záměrem s odbornou komisí.

3

Kompletní žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává až do třetího kola hodnocení. Po odsouhlašení získávate dotaci.

Realizované projekty