Přihláška

Jak to probíhá?

Posouzení předložených žádostí o dotaci prochází třemi koly hodnocení. Hodnotící komise předložené projekty posuzuje vždy z hlediska nejen estetické a užitné hodnoty pro daný prostor, ale hlavně z hlediska zapojení komunity do samotné realizace projektu, což je jedna ze základních podmínek pro získání dotace.

1

Do prvního kola hodnocení projektů je nutné zaslat pouze projektový záměr a rozpočet.

2

Druhé kolo proběhne formou prezentací projektových záměrů a diskusí nad záměrem s odbornou komisí.

3

Kompletní žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává až do třetího kola hodnocení. Po odsouhlašení získávate dotaci.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Prvním krokem je zaslat PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ROZPOČET formou emailu na adresu tvorimeprostor@ostrava.cz.

Aktuální podmínky k 6. ročníku najdete KE STAŽENÍ ZDE.

Tady najdete PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU pro projekty v rámci 5. ročníku 2022–2023. Jedná se o projekty, jejichž žádosti o dotaci byly odevzdány do 2. 5. 2023.

HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Posouzení a hodnocení bude probíhat ve třech (3) kolech a provede jej odborná komise složená ze zástupců administrátora a externích odborníků (dále jen „komise“).

1. kolo hodnocení: Posouzení projektových záměrů

Do prvního (1.) kola posouzení se žadatel může přihlásit zasláním projektového záměru dle čl. II (Jak podat žádost), a to nejpozději do termínu stanoveného v rámci výzvy, do které se chce účastník přihlásit (1. – 6.). Na základě posouzení projektových záměrů v prvním kole hodnocení odbornou komisí, a to z hlediska níže uvedených kritérií, komise doporučí žadateli, jak dále postupovat za účelem podání řádné žádosti o poskytnutí dotace dle tohoto programu. Tím se zvýší pravděpodobnost odstranění nedostatků budoucí žádosti. Komise zejména vydá žadateli doporučení na úpravy či přepracování projektového záměru tak, aby projektový záměr odpovídal účelu a kritériím tohoto dotačního programu.


Dle souladu projektového záměru s programem komise vydá doporučení následujícím způsobem:


A. Jeví-li se odborné komisi projektový záměr jako účelu a kritériím programu odpovídající či téměř odpovídající, doporučí žadateli zúčastnit se s jeho projektovým záměrem druhého (2.) kola hodnocení. Komise může žadateli navrhnout drobné úpravy projektového záměru.
B. Jeví-li se komisi projektový záměr jako neodpovídající účelu a kritériím tohoto programu na tolik, že vyžaduje rozsáhlejší úpravy či přepracování, doporučí žadateli učinit kroky za účelem úpravy a přepracování projektového záměru. Komise dále žadateli doporučí neúčastnit se druhého (2.) kola hodnocení a využít možnosti úpravy projektového záměru.

Kritéria hodnocení:

  • Kvalita a smysluplnost projektového záměru
  • Vhodnost umístění projektu ve veřejném prostoru
  • Míra a způsob zapojení veřejnosti do projektu
  • Spolupráce s odborníky
  • Podíl dobrovolnické práce, další zdroje (nefinanční, finanční)
  • Udržitelnost projektu
  • Srozumitelnost, obsahové a formální zpracování žádosti
  • Efektivnost, účelnost, relevanci k projektu a hospodárnost vynaložených prostředků

2. kolo: Prezentace projektů

Účastní-li se žadatel s projektovým záměrem druhého (2.) kola hodnocení, dochází k osobnímu setkání žadatele s komisí, na kterém dochází k diskusi nad projektovým záměrem – druhé (2.) kolo hodnocení. Při tomto setkání žadatel krátce představí svůj projektový záměr a dále proběhne s komisí diskuse nad projektovým záměrem. Přihlášené projektové záměry je možné před druhým (2.) kolem hodnocení upravovat, a to zejména dle doporučení komise vydaného v prvním (1.) kole hodnocení projektového záměru.


Dle závěrů učiněných na základě prezentace projektového záměru a diskuse s žadatelem komise žadateli:


A. Doporučí podat žádost o poskytnutí dotace dle tohoto programu, přičemž komise žadateli doporučí podat žádost o dotaci v rámci téže výzvy, do které se projektovým záměrem přihlásil (1. – 6.), jeví-li se projektový záměr jako odpovídající či téměř odpovídající účelu a kritériím tohoto programu. Komise může žadateli navrhnout drobné úpravy projektového záměru.


B. Nedoporučí podat žádost o poskytnutí dotace dle tohoto programu v rámci téže výzvy, do které se s projektovým záměrem přihlásil (1. – 6.), bez toho, aniž by došlo k přepracování či úpravě projektového záměru, tj. komise žadateli doporučí projektový záměr předělat či upravit a svůj projektový záměr přihlásit do další výzvy v rámci tohoto programu. Komise může žadateli poskytnout návrhy na úpravy či přepracování projektového záměru.

3. kolo: Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Finální žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává až do třetího kola hodnocení.

O termínu budou žadatelé informováni nejméně 14 dní předem, a to zasláním e-mailu.

V rámci třetího kola hodnocení žadatel podává žádost o dotaci, která musí splňovat veškeré požadavky stanovené tímto programem. Do třetího kola žadatel zašle žádost o dotaci , a to v termínech stanovených administrátorem programu (Odevzdání žádosti o dotaci – přihlášení do 3. kola). Nejzazší termín pro podání žádosti o dotaci bude žadatelům, kteří se přihlásili s projektovým záměrem do prvního (1.) a druhého (2.) kola v rámci dané výzvy, připomenut nejméně 14 dní předem, a to zasláním e-mailu. Žadatel může v dané výzvě podat jednu žádost o dotaci. V rámci dotace lze hradit 100 % uznatelných nákladů.

JAK PODAT ŽÁDOST

Do prvního (1.) kola hodnocení projektů se podává pouze projektový záměr a rozpočet (viz příloha č. 1 a 2). Druhé (2.) kolo proběhne formou prezentací projektových záměrů a diskusí nad záměrem s odbornou komisí. Žádost o dotaci je podávána (tzn. včetně všech povinných příloh) až do třetího (3.) kola hodnocení.


Žadateli je doporučováno využít možnosti konzultace k dotačním podmínkám a ke zpracování (podobě) jeho projektového záměru s administrátorem programu, a to kdykoli v průběhu trvání dotačního programu. Za účelem zvýšení šance na poskytnutí dotace dle tohoto programu je zejména doporučováno využít možnosti konzultací formou účasti v prvním (1.) a druhém (2.) kole.

1. Žadatel předkládá ve třetím kole hodnocení žádost, kterou tvoří:

a) Žádost o poskytnutí dotace

Pro práci s elektronickým formulářem APLIKACE EVAGEND je nutné mít nainstalovaný program FormFiller. Návod na vyplnění formuláře ke stažení naleznete zde.

b) PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – PŘÍLOHA Č.1

c) ROZPOČET PRO 3. KOLO – PŘÍLOHA Č. 3

d) Podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu min. 30 dalších obyvatel starších 18 let – PODPISOVÝ ARCH – PŘÍLOHA Č. 4

e) Doklad prokazující oprávnění žadatele realizovat projektový záměr na dotčeném pozemku

f) Doklad o registraci organizace; pokud je žadatelem fyzická osoba, doloží kopii dokladu totožnosti (např. občanský průkaz, pas)

g) Kopie smlouvy o založení účtu nebo doklad o vedení účtu ověřený bankou

h) Úplný výpis o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, pakliže se jedná o evidující osobu

i) Kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního orgánu či plná moc, je-li žadatelem právnická osoba (informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci)

j) Informace o identifikaci jiných osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, jedná-li se o právnickou osobu

2. Pro řádné podání žádosti musí žadatel ve stanovené lhůtě:

Vyplnit elektronickou žádost o poskytnutí peněžních prostředků prostřednictvím elektronického formuláře APLIKACE EVAGEND. Do této žádosti vložit všechny povinné přílohy. Takto vyplněnou žádost odeslat jedním z níže uvedených způsobů:

a) žadatel, který disponuje uznávaným elektronickým podpisem, odešle do databáze vyplněnou elektronickou žádost s povinnými přílohami prostřednictvím aplikace EvAgend, opatřenou uznávaným elektronickým podpisem (§ 5 a § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů). Žádost musí být elektronicky podepsána všemi zástupci, vyplývá-li tak ze stanov nebo obdobného dokumentu žadatele. V případě, že žadatel disponuje elektronickým podpisem, měl by upřednostnit tento způsob podání.


b) žadatel, který má zřízenou datovou schránku, odešle do databáze vyplněnou elektronickou žádost s povinnými přílohami prostřednictvím aplikace EvAgend a současně pouze žádost (bez příloh) odešle jako datovou zprávu prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS) bez elektronického podpisu, na adresu ID: 5zubv7w (rozhodující je datum odeslání do zpřístupněné datové schránky města). Žádost nemusí být elektronicky podepsána v případě, kdy bude odeslána z vlastní datové schránky fyzické osoby nepodnikající či zástupce dané žádající organizace, pakliže může zastupovat takovou organizaci zástupce samostatně. V případě, že žadatel disponuje datovou schránkou, měl by upřednostnit tento způsob podání.


c) žadatel, který nemá uznávaný elektronický podpis ani nemá zřízenou datovou schránku, odešle do databáze vyplněnou elektronickou žádost s povinnými přílohami prostřednictvím aplikace EvAgend a současně vytiskne a doručí podepsaný originál žádosti (bez příloh) v tištěné podobě:

osobně na podatelnu Magistrátu města Ostravy (rozhodující je datum razítka podatelny) nebo

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhodující je datum razítka podání k přepravě) na adresu:

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

a to v obálce označené:
TVOŘÍME PROSTOR
plným názvem žadatele a adresou jeho sídla
a textem: Neotvírat – žádost o dotaci – OSR
Žádost musí být podepsána všemi zástupci, vyplývá-li tak ze stanov nebo obdobného dokumentu žadatele.

Žádost o dotaci musí být kompletní a musí obsahovat všechny povinné přílohy.

3. Žadatel v rámci podané žádosti čestně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že všechny údaje, vložené přílohy a další poskytnuté informace v rámci podané žádosti jsou pravdivé.

Projektový záměr i žádost musí být podány včas ve dříve stanové lhůtě.

Informace o vyhlášení programu a výsledky o poskytnutí dotační podpory budou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách www.ostrava.cz v sekci „dotace“ nebo na www.tvorimeprostor.cz. Informace o aktuální výzvě jsou rovněž k dispozici na webových stránkách města Ostravy.