Přihláška

Jak to probíhá?

Posouzení předložených žádostí o dotaci prochází třemi koly hodnocení. Hodnotící komise předložené projekty posuzuje vždy z hlediska nejen estetické a užitné hodnoty pro daný prostor, ale hlavně z hlediska zapojení komunity do samotné realizace projektu, což je jedna ze základních podmínek pro získání dotace.

1

Do prvního kola hodnocení projektů je nutné zaslat pouze projektový záměr a rozpočet.

2

Druhé kolo proběhne formou prezentací projektových záměrů a diskusí nad záměrem s odbornou komisí.

3

Kompletní žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává až do třetího kola hodnocení. Po odsouhlašení získávate dotaci.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Prvním krokem je zaslat PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ROZPOČET formou emailu na adresu tvorimeprostor@ostrava.cz.

Tady najdete PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU.

 Odevzdání projektového záměruOdevzdání žádosti o dotaciRozhodnutí o dotaci a uzavření smlouvy
1. výzva1. 2. 20223. 5. 2022červen 2022
2. výzva1. 5. 20221. 8. 2022září 2022
3. výzva1. 8. 20221. 11. 2022prosinec 2022
4. výzva1. 11. 20221. 2. 2023březen 2023
5. výzva1. 2. 20232. 5. 2023červen 2023

Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo na změnu termínu.

Další výzvy chystáme na jaro, léto a podzim 2023. Bližší informace zveřejníme po zasedání zastupitelstva 22. 3. 2023.

HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Hodnocení bude probíhat ve třech kolech a provede jej odborná komise.

1. kolo hodnocení: Posouzení projektových záměrů

První kolo hodnocení proběhne během následujícího měsíce od podání projektového záměru.

Kritéria hodnocení:
• Kvalita a smysluplnost projektového záměru
• Míra a způsob zapojení veřejnosti do projektu
• Spolupráce s odborníky
• Podíl dobrovolnické práce, další zdroje (nefinanční, finanční)
• Udržitelnost projektu
• Srozumitelnost, obsahové a formální zpracování žádosti
• Efektivnost, účelnost, relevanci k projektu a hospodárnost vynaložených prostředků

Na základě posouzení projektových záměrů, zejména z hlediska uvedených kritérií rozdělí komise projekty do dvou skupin:

a) Proveditelný – projektový záměr postupuje do 2. kola

Žadatelé budou pozváni k osobnímu setkání s komisí a projednání svého projektového záměru (2. kolo hodnocení). Následně mohou zpracovat a podat žádost o dotaci do 3. kola hodnocení v rámci téže výzvy, do které se s projektovým záměrem přihlásili.

b) Neshoduje se se záměrem programu/nemá dostatečnou kvalitu

Projekty nebudou doporučeny k podání do 2. kola hodnocení. Komise i přesto vydá stanovisko, doporučení, na základě kterého bude žadatel moci projektový záměr přepracovat, upravit a následně podat opět do 1. kola v rámci další výzvy.

2. kolo: Prezentace projektů

Druhé kolo proběhne formou prezentací projektových záměrů, které postoupily, a diskusí žadatele nad záměrem s odbornou komisí.

Žadatelé budou vyzváni k doplnění informací či vysvětlení dílčích aktivit a záměrů. Komise navrhne žadateli dílčí úpravy záměru.

Žadatelé budou informování o termínů konání setkání nejméně 14 dní předem.

3. kolo: Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Finální žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává až do třetího kola hodnocení.

O termínu budou žadatelé informováni nejméně 14 dní předem, a to zasláním e-mailu.

Žádost musí obsahovat:

a) PŘIHLÁŠKA – ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ EVAGEND

Pro práci s elektronickým formulářem APLIKACE EVAGEND je nutné mít nainstalovaný program FormFiller. Návod na vyplnění formuláře ke stažení naleznete zde.

b) PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – PŘÍLOHA Č.1

c) ROZPOČET PRO 3. KOLO – PŘÍLOHA Č. 3

d) Podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu min. 30 dalších obyvatel starších 18 let – PODPORA OBČANŮ – PŘÍLOHA Č. 4

e) Písemný souhlas majitele pozemku

f) Doklad o registraci organizace; pokud je žadatelem fyzická osoba doloží kopii dokladu totožnosti (např. občanský průkaz, pas)

g) Kopie smlouvy o založení účtu nebo doklad o vedení účtu ověřený bankou

h) Úplný výpis o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, pakliže se jedná o evidující osobu

Pro řádné podání žádosti musí žadatel ve stanovené lhůtě:

• Vyplnit elektronickou žádost o poskytnutí peněžních prostředků prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend.

• Do této žádosti vložit všechny povinné přílohy.

• Takto vyplněnou žádost odeslat jedním z níže uvedených způsobů:

a) prostřednictvím odkazu na konci formuláře, kterým žádost s kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) spolu s přílohami odešle do databáze. Žádost musí být elektronicky podepsána všemi zástupci, vyplývá-li tak ze stanov nebo obdobného dokumentu žadatele. V případě, že žadatel disponuje elektronickým podpisem, měl by upřednostnit tento způsob podání.

b) nebo prostřednictvím odkazu na konci formuláře, kterým žádost spolu s přílohami odešle do databáze. Následně odeslanou žádost vytiskne, podepíše a bez příloh podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Magistrátu města Ostravy na tuto adresu:
Magistrát města Ostravy, odbor strategického rozvoje, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava,
a to v obálce označené: názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu, plným názvem žadatele a adresou jeho sídla, textem „Neotvírat – žádost o dotaci“.
Žádost musí být podepsána všemi zástupci, vyplývá-li tak ze stanov nebo obdobného dokumentu žadatele.

c) nebo prostřednictvím odkazu na konci formuláře, kterým žádost spolu s přílohami odešle do databáze. Následně žádost odešle prostřednictvím datové schránky (rozhodující je datum odeslání do zpřístupněné datové schránky města) ID: 5zubv7w. Žádost nemusí být elektronicky podepsána v případě, kdy bude odeslána z vlastní datové schránky fyzické osoby nepodnikající či zástupce dané nestátní neziskové organizace, pakliže může zastupovat zástupce samostatně. V případě, že žadatel disponuje datovou schránkou, měl by upřednostnit tento způsob podání.

Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo na změnu způsobu podání žádostí o dotaci. V případě změny bude upřesněno před každou konkrétní výzvou. Žádost o dotaci musí být kompletní a musí obsahovat všechny povinné přílohy.

Žadatel v rámci podané žádosti čestně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že všechny údaje, vložené přílohy a další poskytnuté informace v rámci podané žádosti pod zaslaným číslem kódu o odeslání žádosti jsou pravdivé.

Před lhůtou stanovenou pro podávání žádostí si může žadatel sjednat s administrátorem konzultaci k podmínkám dotačního programu.

Projektový záměr i žádost musí být podány včas ve dříve stanové lhůtě.

Informace o vyhlášení programu a výsledky o poskytnutí dotační podpory budou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách www.ostrava.cz v sekci „dotace“ nebo na www.tvorimeprostor.cz.