Přihláška

JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT

V první fázi je nutné zaslat pouze PROJEKTOVY ZAMER ROZPOCET  formou emailu tvorimeprostor@ostrava.cz a to do termínu zvolené výzvy, do které se chce přihlásit (1.-5.). První kolo hodnocení proběhne během následujícího měsíce od podání projektového záměru.

Druhé kolo proběhne formou prezentací projektových záměrů a diskusí nad záměrem s odbornou komisí. Finální žádost o dotaci (tzn. včetně všech povinných příloh) se podává až do třetího (3.) kola hodnocení.

1. Žadatel předkládá ve třetím kole hodnocení žádost, kterou tvoří:
a) PŘIHLÁŠKA – ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ EVAGEND

Pro práci s elektronickým formulářem APLIKACE EVAGEND je nutné mít nainstalovaný program FormFiller. Návod na vyplnění formuláře ke stažení naleznete zde.

b) PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – PŘÍLOHA Č.1

c) ROZPOČET PRO 3.KOLO – PŘÍLOHA Č.3

d) Podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu min. 30 dalších obyvatel starších 18 let – PODPORA OBČANŮ – PŘÍLOHA Č. 4

e) Písemný souhlas majitele pozemku
f) Doklad o registraci organizace; pokud je žadatelem fyzická osoba doloží kopii dokladu totožnosti (např. občanský průkaz, pas)
g) kopie smlouvy o založení účtu nebo doklad o vedení účtu ověřený bankou
h) úplný výpis o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, pakliže se jedná o evidující osobu

2. Pro řádné podání žádosti musí žadatel ve stanovené lhůtě:
Vyplnit elektronickou žádost o poskytnutí peněžních prostředků prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend. Do této žádosti vložit všechny povinné přílohy. Takto vyplněnou žádost odeslat jedním z níže uvedených způsobů:
a) prostřednictvím odkazu na konci formuláře, kterým žádost s kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) spolu s přílohami odešle do databáze. Žádost musí být elektronicky podepsána všemi zástupci, vyplývá-li tak ze stanov nebo obdobného dokumentu žadatele. V případě, že žadatel disponuje elektronickým podpisem, měl by upřednostnit tento způsob podání.
b) nebo prostřednictvím odkazu na konci formuláře, kterým žádost spolu s přílohami odešle do databáze. Následně odeslanou žádost vytiskne, podepíše a bez příloh podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Magistrátu města Ostravy na tuto adresu:
Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava
a to v obálce označené: názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu, plným názvem žadatele a adresou jeho sídla, textem „Neotvírat – žádost o dotaci“.
Žádost musí být podepsána všemi zástupci, vyplývá-li tak ze stanov nebo obdobného dokumentu žadatele.
c) nebo prostřednictvím odkazu na konci formuláře, kterým žádost spolu s přílohami odešle do databáze. Následně žádost odešle prostřednictvím datové schránky (rozhodující je datum odeslání do zpřístupněné datové schránky města) ID: 5zubv7w. Žádost nemusí být elektronicky podepsána v případě, kdy bude odeslána z vlastní datové schránky fyzické osoby nepodnikající či zástupce dané nestátní neziskové organizace, pakliže může zastupovat zástupce samostatně. V případě, že žadatel disponuje datovou schránkou, měl by upřednostnit tento způsob podání.

Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo na změnu způsobu podání žádostí o dotaci. V případě změny, bude upřesněnou před každou konkrétní výzvou. Žádost o dotaci musí být kompletní a musí obsahovat všechny povinné přílohy.

3. Žadatel v rámci podané žádosti čestně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že všechny údaje, vložené přílohy a další poskytnuté informace v rámci podané žádosti pod zaslaným číslem kódu o odeslání žádosti jsou pravdivé.

4. Před lhůtou stanovenou pro podávání žádostí si může žadatel sjednat s administrátorem konzultaci k podmínkám dotačního programu.
Projektový záměr i žádost musí být podány včas ve dříve stanové lhůtě.

 

HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Hodnocení bude probíhat ve třech kolech a provede jej odborná komise složená ze zástupců administrátora a externích odborníků (dále jen „komise“).

1. kolo hodnocení: posouzení projektových záměrů

Do programu se žadatel přihlásí zasláním projektového záměru dle čl. II (Jak podat žádost) a to do termínu zvolené výzvy (odevzdání projektového záměru – přihlášení do 1. kola), do které se chce účastník přihlásit (1. – 5.). První kolo hodnocení proběhne během následujícího měsíce od odevzdání projektového záměru. Na základě posouzení projektových záměrů, zejména z hlediska uvedených kritérií rozdělí komise projekty do dvou skupin:
A. Proveditelný, projektový záměr postupuje do 2. kola
B. Neshoduje se se záměrem programu / nemá dostatečnou kvalitu

ad A – žadatelé budou pozváni k osobnímu setkání s komisí a projednání svého projektového záměru (2. kolo hodnocení). Následně mohou zpracovat a podat žádost o dotaci do 3. kola hodnocení v rámci téže výzvy, do které se s projektovým záměrem přihlásili (1.– 5.)

Ad B – projekty nebudou doporučeny k podání do 2. kola hodnocení. Komise i přesto vydá stanovisko, doporučení, na základě, kterého bude žadatel moci projektový záměr přepracovat, upravit a následně podat opět do 1. kola v rámci další výzvy.

Kritéria hodnocení:
• Kvalita a smysluplnost projektového záměru
• Míra a způsob zapojení veřejnosti do projektu
• Spolupráce s odborníky
• Podíl dobrovolnické práce, další zdroje (nefinanční, finanční)
• Udržitelnost projektu
• Srozumitelnost, obsahové a formální zpracování žádosti
• Efektivnost, účelnost, relevanci k projektu a hospodárnost vynaložených prostředků

2. kolo hodnocení: prezentace projektů

Vybraní žadatelé se setkají s komisí, kde dojde k diskusi nad projektovými záměry. Žadatelé budou informování o termínů konání setkání nejméně 14 dní předem. Při tomto setkání žadatel krátce představí svůj projektový záměr a proběhne diskuse s komisí. Žadatelé budou vyzváni k doplnění informací či vysvětlení dílčích aktivit a záměrů. Komise navrhne žadateli dílčí úpravy záměru.

3. kolo hodnocení: rozhodnutí o poskytnutí dotace

Do třetího kola žadatel zašle žádost o dotaci do termínu stanoveného administrátorem programu (Odevzdání žádosti o dotaci – přihlášení do 3. kola). O termínu budou žadatelé informování nejméně 14 dní předem, a to zasláním e-mailu.

Informace o vyhlášení programu a výsledky o poskytnutí dotační podpory budou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách www.ostrava.cz v sekci „dotace“ nebo na webových stránkách  www.tvorimeprostor.cz.