Časté dotazy

Musí být projekt otevřen veřejnosti? Co to v praxi znamená?

Projekt musí sloužit veřejnosti, resp. být co největší měrou veřejnosti přístupný, ideálně zcela, příp. kvůli bezpečnosti formou otevíracích hodin, umístěním provozního řádu apod. (na sítě bych otevírací hodiny a provozní řád nezmiňovala, to nechat spíš do častých dotazů na web).

Co znamená zapojení komunity?

Zásadní je, aby se na projektu podílela komunita (sousedé, přátelé a rodina, členové spolků, dobrovolníci z řad veřejnosti apod.) – ať už při samotné přípravě projektu, tak rovněž v rámci realizace a následné dvouleté udržitelnosti.

Jakým způsobem by se měla zapojit komunita během přípravy a realizace projektu?

Vyvarujte se prosím pouhého nakoupení prvků a instalaci firmou. Některé prvky samozřejmě obzvlášť stran bezpečnosti odbornou instalaci vyžadují, nicméně je nutné, aby se při samotné realizaci podílela co největšíměrou i samotná komunita.

Typickým příkladem může být společná výsadba a péče o ni; místo nakoupení hotových vyvýšených záhonů zakoupit materiál a záhony či jiné prvky si svépomocí vyrobit – např. formou společných brigád či tvořivých workshopů. Dále to mohou být práce jako nátěry, výmalby, lehčí terénní úpravy apod.

Zapojení komunity se může promítnout v rámci přípravy projektu i formou volby prvků, a to třeba i tak, aby projekt mohlo využívat co nejvíce lidí, třeba i napříč generacemi (nejen dětské herní prvky, ale i prvky edukativní, prvky pro seniory apod.)

Jakým způsobem by se měla komunita podílet na udržitelnosti?

Uznatelným nákladem v rámci použití dotace nejsou náklady na údržbu a opravy projektu, proto je zapotřebí zajistit si následné financování, resp. spolehlivý zdroj peněz či lidské kapacity v rámci komunity, jak případné opravy zajistit. Zajistit následnou údržbu v rámci dvouleté udržitelnosti je jednou z podmínek dotačního programu.

Kolik členů komunity musí být do projektu zapojeno?

Každá komunita je specifická, tudíž nepožadujeme konkrétní počet lidí, který by se do přípravy, realizace a udržitelnosti projektu měl zapojit. Obecně platí, že čím více, tím lépe. Mít kolem sebe početnou skupinu aktivních lidí, kteří mají chuť zkrášlovat svůj kousek Ostravy, představuje výhodu pro žadatele např. z hlediska zajištění udržitelnosti projektu – třeba i delší než povinné dva roky (od předložení finančního vypořádání projektu). Zajistit podpisy formální podporu projektu od 30 občanů nad 18 let věku je nutné až v rámci podávání žádosti o dotaci.

Můžu za využívání, návštěvu či vstup do projektů požadovat vstupné či zde něco prodávat?

Projekty podpořené v rámci dotačního programu Tvoříme prostor nemohou sloužit ke komerčním výdělečným účelům či jiným podnikatelským záměrům. 

Jakou maximální částku mohu na projekt získat?

Maximální částka na jeden projekt činí 500 000 Kč.

Na co můžu dotaci použít?

Mezi způsobilé (uznatelné) náklady podporovaného projektu patří zejména:

 • Náklady na přípravy projektu (zpracování analýzy, průzkumu apod.)
 • Náklady na zpracování projektové dokumentace (architektonická studie, vizualizace apod.)
 • Náklady na služby odborníka (architekt, výtvarník, odborník na participaci apod.)
 • Náklady na realizaci projektu (stavební materiál, nářadí, mobiliář, dodavatele dílčích služeb, výpůjčky nářadí či mechanizace apod.)
 • Náklady spojené s propagací projektu a povinnou publicitou (maximálně do výše 5 % z celkového rozpočtu projektu)
 • Náklady spojené se vzděláváním a osvětou veřejnosti (pronájem prostor, honorář lektorů apod.)
 • Další náklady prokazatelně související s realizací projektu

Za nezpůsobilé (neuznatelné) náklady se pro účely programu rozumí zejména:

 • Bankovní poplatky, úroky z úvěru, leasingové splátky, smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení či jakékoliv jiné sankce, pojištění, daně
 • Mzdové (projektové) náklady – DPP, DPČ
 • Náklady spojené s prezentací (občerstvení, dary apod.)
 • Odpisy z majetku

Kde mohu projekt realizovat?

Na území statutárního města Ostravy.

Do kdy musím projekt zrealizovat?

Doba pro dosažení účelu dotace určená žadatelem by neměla přesáhnout 12 měsíců ode dne uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Nebude-li žadatel schopen dosáhnout účelu dotace do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, je možno na základě rozhodnutí kompetentních orgánů města rozhodnout o prodloužení doby pro dosažení účelu dotace, maximálně však do doby odpovídající konci účinnosti tohoto programu.

Musím mít trvalé bydliště v Ostravě?

Ne, nemusíte.

Musím do projektu zapojit více osob, nebo ho můžu realizovat sám?

Žadatel je povinen do projektu zapojovat veřejnost, vždy dle charakteru konkrétního projektu, a to během přípravy, realizace i udržitelnosti projektu. Žadatel je povinen administrátorovi dotace spolu s žádostí doložit podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu projektu min. 30 dalších obyvatel starších 18 let.

Můžu projekt zrealizovat na soukromém pozemku?

Ano, ale je nutné, aby byl pozemek v nejvyšší možné míře zpřístupněn širší veřejnosti.

Musím hradit nějaký poplatek za využití/pronájem veřejného prostoru?

Ne, v obecně závazné vyhlášce č. 8/2017 se ustanovuje výjimka, kdy jsou od poplatku osvobozeny osoby, které užívají veřejné prostranství za účelem realizace projektů financovaných z dotačních programů statutárního města Ostravy.

Musím se starat o následnou údržbu projektu?

Ano. Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí být zajištěny výstupy projektu v souladu s obsahem projektu, s tímto programem a veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. Délka trvání udržitelnosti je 2 roky od předložení finančního vypořádání dotace administrátorovi, pokud kompetentní orgán města nerozhodne jinak.

Kdy obdržím dotaci na projekt?

Projekt není nutné předfinancovávat, po schválení vašeho projektu a podpisu smlouvy vám budou peníze zaslány na účet.

Jak bude probíhat vyúčtování projektu? Co když se bude konečná částka lišit?

Žadatel je povinen do 30 kalendářních dnů od ukončení fyzické realizace projektu předložit administrátorovi ke schválení finanční vypořádání obsahující závěrečnou zprávu o realizaci projektu zahrnující stručný popis realizace projektu a vyúčtování poskytnuté dotace.

Finanční vypořádání dotace se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Ostravy.

Příjemce doloží finanční vypořádání dotace komentářem – závěrečnou zprávou obsahující stručný popis použití dotace, celkové vyhodnocení splnění účelu, sumářem vydaných částek členěných dle jednotlivých uznatelných nákladů, čitelnými kopiemi účetních dokladů – objednávek, smluv, faktur, daňových dokladů, výpisů z bankovního účtu, pokladních dokladů a jiných dokladů, které se vztahují k čerpání dotace.

Součástí finančního vypořádání dotace bude čestné prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti finančního vypořádání dotace, včetně skutečností, zda příjemci byly nebo nebyly poskytnuty na předložený projekt prostředky z jiných zdrojů a v jaké výši.

V případě přebytků finančních prostředků se bude tato částka vracet na účet poskytovatele, a to do data dodání finančního vypořádání. Veškeré náklady je nutné doložit. Zpětně nelze žádat o navýšení dotace.

Musím nějak zajistit publicitu projektu? Je nutné projekt označit logem poskytovatele dotace?

Žadatel je povinen informovat o průběhu realizace projektu administrátora programu vždy v níže uvedených etapách projektu, a to včasným zasláním e-mailu na adresu tvorimeprostor@ostrava.cz (nejméně 14 dní před rozhodnou skutečností). Konkrétně:

 • před zahájením fyzické realizace projektu
 • před zapojením komunity do fyzické realizace a jiných významných dílčích aktivit
 • před ukončením fyzické realizace projektu

Po celou dobu trvání projektu je žadatel povinen zajišťovat průběžnou a dostatečnou informovanost veřejnosti o poskytnutí podpory na realizaci projektového záměru ze strany administrátora, a to takto:

 • Opatřit veškerou dokumentaci (včetně internetových stránek a sociálních sítí, jsou-li zřízeny) související s realizací projektového záměru sdělením „Tento projekt je podpořen z dotačního programu statutárního města Ostravy.“ a opatřit logem města a dotačního programu.
 • Umístit na místo realizace projektového záměru na realizovaném území informační ceduli, kterou zajistí administrátor programu.

Náklady spojené s propagací projektu a povinnou publicitou jsou uznatelné maximálně do výše 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Nenašli jste odpověď? Jsme Vám k dispozici na emailu: tvorimeprostor@ostrava.cz