Časté dotazy

Jakou maximální částku mohu na projekt získat?

Maximální částka na jeden projekt činí 500 000 Kč.

Na co můžu dotaci použít?

Mezi způsobilé (uznatelné) náklady podporovaného projektu patří zejména:

 • Náklady na přípravy projektu (zpracování analýzy, průzkumu apod.)
 • Náklady na zpracování projektové dokumentace (architektonická studie, vizualizace apod.)
 • Náklady na služby odborníka (architekt, výtvarník, odborník na participaci apod.)
 • Náklady na realizaci projektu (stavební materiál, nářadí, mobiliář, dodavatele dílčích služeb, výpůjčky nářadí či mechanizace apod.)
 • Náklady spojené s propagací projektu a povinnou publicitou (maximálně do výše 5 % z celkového rozpočtu projektu)
 • Náklady spojené se vzděláváním a osvětou veřejnosti (pronájem prostor, honorář lektorů apod.)
 • Další náklady prokazatelně související s realizací projektu

Za nezpůsobilé (neuznatelné) náklady se pro účely programu rozumí zejména:

 • Bankovní poplatky, úroky z úvěru, leasingové splátky, smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení či jakékoliv jiné sankce, pojištění, daně
 • Mzdové (projektové) náklady – DPP, DPČ
 • Náklady spojené s prezentací (občerstvení, dary apod.)
 • Odpisy z majetku

Kde mohu projekt realizovat?

Na území statutárního města Ostravy.

Do kdy musím projekt zrealizovat?

Doba pro dosažení účelu dotace určená žadatelem by neměla přesáhnout 12 měsíců ode dne uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Nebude-li žadatel schopen dosáhnout účelu dotace do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, je možno na základě rozhodnutí kompetentních orgánů města rozhodnout o prodloužení doby pro dosažení účelu dotace, maximálně však do doby odpovídající konci účinnosti tohoto programu.

Musím mít trvalé bydliště v Ostravě?

Ne, nemusíte.

Musím do projektu zapojit více osob, nebo ho můžu realizovat sám?

Žadatel je povinen do projektu zapojovat veřejnost, vždy dle charakteru konkrétního projektu, a to během přípravy, realizace i udržitelnosti projektu. Žadatel je povinen administrátorovi dotace spolu s žádostí doložit podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu projektu min. 30 dalších obyvatel starších 18 let.

Můžu projekt zrealizovat na soukromém pozemku?

Ano, ale je nutné, aby byl pozemek v nejvyšší možné míře zpřístupněn širší veřejnosti.

Musím hradit nějaký poplatek za využití/pronájem veřejného prostoru?

Ne, v obecně závazné vyhlášce č. 8/2017 se ustanovuje výjimka, kdy jsou od poplatku osvobozeny osoby, které užívají veřejné prostranství za účelem realizace projektů financovaných z dotačních programů statutárního města Ostravy.

Musím se starat o následnou údržbu projektu?

Ano. Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí být zajištěny výstupy projektu v souladu s obsahem projektu, s tímto programem a veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. Délka trvání udržitelnosti je 2 roky od předložení finančního vypořádání dotace administrátorovi, pokud kompetentní orgán města nerozhodne jinak.

Kdy obdržím dotaci na projekt?

Projekt není nutné předfinancovávat, po schválení vašeho projektu a podpisu smlouvy vám budou peníze zaslány na účet. Projekt je vždy podpořen v plné výši, tzn. 100% požadované částky.

Jak bude probíhat vyúčtování projektu? Co když se bude konečná částka lišit?

Žadatel je povinen do 30 kalendářních dnů od ukončení fyzické realizace projektu předložit administrátorovi ke schválení finanční vypořádání obsahující závěrečnou zprávu o realizaci projektu zahrnující stručný popis realizace projektu a vyúčtování poskytnuté dotace.

Finanční vypořádání dotace se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města Ostravy.

Příjemce doloží finanční vypořádání dotace komentářem – závěrečnou zprávou obsahující stručný popis použití dotace, celkové vyhodnocení splnění účelu, sumářem vydaných částek členěných dle jednotlivých uznatelných nákladů, čitelnými kopiemi účetních dokladů – objednávek, smluv, faktur, daňových dokladů, výpisů z bankovního účtu, pokladních dokladů a jiných dokladů, které se vztahují k čerpání dotace.

Součástí finančního vypořádání dotace bude čestné prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti finančního vypořádání dotace, včetně skutečností, zda příjemci byly nebo nebyly poskytnuty na předložený projekt prostředky z jiných zdrojů a v jaké výši.

V případě přebytků finančních prostředků se bude tato částka vracet na účet poskytovatele. Veškeré náklady je nutné doložit. Zpětně nelze žádat o navýšení dotace.

Musím nějak zajistit publicitu projektu? Je nutné projekt označit logem poskytovatele dotace?

Žadatel je povinen informovat o průběhu realizace projektu administrátora programu vždy v níže uvedených etapách projektu, a to včasným zasláním e-mailu na adresu tvorimeprostor@ostrava.cz (nejméně 14 dní před rozhodnou skutečností). Konkrétně:

 • před zahájením fyzické realizace projektu
 • před zapojením komunity do fyzické realizace a jiných významných dílčích aktivit
 • před ukončením fyzické realizace projektu

Po celou dobu trvání projektu je žadatel povinen zajišťovat průběžnou a dostatečnou informovanost veřejnosti o poskytnutí podpory na realizaci projektového záměru ze strany administrátora, a to takto:

 • Opatřit veškerou dokumentaci (včetně internetových stránek a sociálních sítí, jsou-li zřízeny) související s realizací projektového záměru sdělením „Tento projekt je podpořen z dotačního programu statutárního města Ostravy.“ a opatřit logem města a dotačního programu.
 • Umístit na místo realizace projektového záměru na realizovaném území informační ceduli, kterou zajistí administrátor programu.

Náklady spojené s propagací projektu a povinnou publicitou jsou uznatelné maximálně do výše 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Nenašli jste odpověď? Jsme Vám k dispozici na emailu: tvorimeprostor@ostrava.cz