Časté dotazy

Jakou maximální částku mohu na projekt získat?

Maximální částka na jeden projekt činí 500 000 Kč.

Na co můžu dotaci použít?

Na službu, kterou někdo pro mě vykonal – výroba lavičky či vyhloubení díry na pískoviště, taktéž na zpracování projektové dokumentace, na nákup materiálu, úpravy terénu či výsadbu květin atd.

Na co nemohu dotaci použít?

Na své vlastní mzdy, na raut či jiné pohoštění, na pokuty, penále, úroky atd.

Kde mohu projekt realizovat?

Na území statutárního města Ostravy.

Do kdy musím projekt zrealizovat?

Délka realizace projektu je stanovena na 12 měsíců od uzavření smlouvy o dotaci.

Musím mít trvalé bydliště v Ostravě?

Ne, nemusíte.

Musím do projektu zapojit více osob, nebo ho můžu realizovat sám?

Jednou z podmínek programu je zapojení komunity, což znamená, že je zapotřebí zapojit více osob do realizace, respektive do dílčích prací.

Můžu projekt zrealizovat na soukromém pozemku?

Ano, ale je nutné, aby pozemek byl přístupný každému bez omezení.

Musím hradit nějaký poplatek za využití/pronájem veřejného prostoru?

Ne, v obecně závazné vyhlášce č. 8/2017 se ustanovuje výjimka, kdy jsou od poplatku osvobozeny osoby, které užívají veřejné prostranství za účelem realizace projektů financovaných z dotačních programů statutárního města Ostravy.

Musím se starat o následnou údržbu projektu?

Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí být zajištěny výstupy projektu v souladu s obsahem projektu, s tímto programem a veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. Délka trvání udržitelnosti je 2 roky od ukončení realizace projektu, respektive od předložení finančního vypořádání dotace, pokud rada města, respektive zastupitelstvo města nerozhodne jinak.

Kdy obdržím dotaci na projekt?

Projekt není nutné předfinancovávat, po schválení vašeho projektu a podpisu smlouvy vám budou peníze zaslány na účet. Projekt je vždy podpořen v plné výši, tzn. 100% požadované částky.

Jak bude probíhat vyúčtování projektu? Co když se bude konečná částka lišit?

V případě přebytků finančních prostředků se bude tato částka vracet na účet poskytovatele. Veškeré náklady je nutné doložit. Zpětně nelze žádat o navýšení dotace.

Musím nějak zajistit publicitu projektu? Je nutné projekt označit logem poskytovatele dotace?

Ano, žadatel musí do projektu zapojovat veřejnost, vždy dle charakteru konkrétního projektu, a to během přípravy i realizace projektu. Po celou dobu trvání projektu je žadatel povinen zajišťovat průběžnou a dostatečnou informovanost veřejnosti a to:
– Opatřit veškerou dokumentaci (včetně internetových stránek a sociálních sítí, jsou-li zřízeny) související s realizací projektového záměru sdělením „Tento projekt je podpořen z rozpočtu statutárního města Ostravy“ a opatřit logem města a dotačního programu.

– Jsou-li v rámci projektu konkrétní výstupy, je nutno k nim umístit informační ceduli (k dispozici na webových stránkách v sekci www.ostrava.cz „dotace“).

Nenašli jste odpověď? Jsme Vám k dispozici na emailu: tvorimeprostor@ostrava.cz